Lập cam kết bảo vệ môi trường

  17/11/2015

1. Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường:
 
- Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 
- Đối với các dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:
 
+ Thay đổi địa điểm thực hiện;
 
+ Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;
 
+ Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 
2. Quy trình thực hiện:
 
- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;
 
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
 
- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của dự án;
 
- Loại hình, quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.
 
 - Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
 
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
 
- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
 
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
 
- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Thẩm định và Quyết định phê duyệt Bản cảm kết.

3.      Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường: Theo điều 30 - Nghị định 29/2011/NĐ-CP nội dung bản cam kết môi trường:

   Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư bao gồm:

-          Giới thiệu tóm tắt về dự án, gồm: Tên và địa chỉ của chủ dự án; tên và địa điểm thực hiện dự án; quy mô, công suất, công nghệ sản xuất; lượng, chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình thực hiện dự án. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, số liệu kê khai.

-          Các loại chất thải phát sinh: Tải lượng tối đa, nồng độ tối đa của từng loại chất thải nếu có.

-          Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

·         Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư bao gồm:

-          Giới thiệu tóm tắt về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm: Tên và địa chỉ của chủ cơ sở; địa điểm thực hiện; quy mô sản xuất hoặc loại hình kinh doanh, dịch vụ; lượng, chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình hoạt động. Chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, số liệu kê khai.

-          Các loại chất thải phát sinh: Tải lượng tối đa, nồng độ tối đa của từng loại chất thải nếu có.

-          Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
(Được hướng dẫn ở phụ lục 5 thông tư 26/2011/TT-BTNMT).

4.     Quy trình đăng ký bản CKBVMT:

            Chủ dự án, chủ cơ sở gửi hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đến cơ quan có thẩm quyền theo Điều 32 Nghị định 29/2011/NĐ-CP

            Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường. Trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

5.     Thời điểm đăng ký:

       Theo Điều 31 Nghị định 29/2011/NĐ-CP Thời điểm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường: chủ dự án phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh.
 
6.    Cơ quan tiếp nhận:

      Theo điều 32 Nghị định 29/2011NĐ-CP, điều 47 thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy định tổ chức đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường: Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã (UBND sẽ có văn bản ủy quyền về cho Phòng, ban quản lý KCN nơi mà cơ quan quản lý cơ sở đó ).

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO
  • TEL : (028).3620.4068
  • FAX : (028).3620.4068
Kinh Doanh
098.451.7653
Kỹ Thuật
093.841.9099
Liên kết website